Stichting Balans Soest en Soesterberg Stichting Balans Soest en Soesterberg

X

deel deze vacature project

Bestuur Balans en profiel bestuurslid

Stichting Balans is de welzijnsorganisatie voor Soest en Soesterberg, de ‘spin in het sociale netwerk’. 26 betaalde krachten en 180 vrijwilligers organiseren allerlei activiteiten voor jong en oud en ondersteunen bewonersinitiatieven. Zo dragen zij bij aan een sociaal leefklimaat waarin iedereen prettig kan wonen, werken en spelen. Ze schenken extra aandacht aan de inwoners die dit minder goed zelf kunnen. Ze stimuleren kinderen en jongeren tot een gezonde en kansrijke levensstijl en dragen bij aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de deelnemers.

De activiteiten richten zich op:

 • kinderen (bijvoorbeeld stimuleren talentontwikkeling, sociaal gedrag, omgang met dieren en natuur- en milieueducatie);
 • jongeren (bijvoorbeeld stimuleren en creëren van kansen, een gezonde levensstijl, advies en coaching als het mis dreigt te gaan);
 • volwassenen (bijv. versterken van sociale verbanden, zelfredzaamheid en zelforganisatie);
 • samenlevingsopbouw (denk aan het versterken van leefbaarheid);
 • vrijwilligerswerk (matchen van vraag en aanbod).

Bestuur
Het bestuur van Balans bestaat uit 7 bestuursleden. Tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen:

 • de totstandkoming van een visie, strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen;
 • het monitoren van de resultaten en eventueel bijsturen;
 • het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid;
 • de rol van formeel werkgever van de directeur. De directeur is gemandateerd om op te treden als werkgever en bestuurder in de zin van de cao Sociaal Werk. Het bestuur is zijn klankbord.

Profiel bestuursleden Stichting Balans
Bestuursleden worden geworven op grond van onderstaand profiel. Daarnaast verdient verbreding van de diversiteit in het bestuur (jongeren, mensen met hun roots in niet westerse landen, vrouwen) de aandacht. Een van de bestuursleden kan worden voorgedragen door de Personeelsvertegenwoordiging.

Een bestuurslid van Balans:

 • is betrokken bij wat er gebeurt in de gemeente Soest en heeft de overtuiging dat professionele welzijnsactiviteiten bijdragen aan een prettiger leefomgeving voor alle inwoners van Soest en Soesterberg;
 • bezit bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;
 • is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken;
 • heeft affiniteit met en bij voorkeur ook kennis van het sociaal domein;
 • weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid;
 • kan als klankbord voor de directeur en andere bestuursleden fungeren;
 • zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van de stichting na te streven en
 • heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter, wij komen graag in contact met geinteresseerden!

Specifieke taken in het bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal 4 andere bestuursleden. Ten einde Balans en in het bijzonder de directeur, optimaal te kunnen ondersteunen streven we naar inbreng vanuit diverse professionele disciplines:

 • (lokale) Welzijnsvraagstukken;
 • (lokale) Natuur- en milieueducatie;
 • (lokale) Politiek;
 • Financiën;
 • Automatisering / ICT;
 • Risico analyse / Veiligheid;
 • Organisatie ontwikkeling en HRM;
 • Communicatie / marketing / PR.

Gevraagde tijdsinzet
Het bestuur en de directeur vergaderen 6-8 maal per jaar in de avond. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 2 uur. Gedurende het jaar bezoeken bestuursleden een enkele maal activiteiten van Balans of bijeenkomsten van het personeel. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de directeur.

Bezoldiging
Het bestuurslidmaatschap van Stichting Balans is een onbezoldigde functie.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Jan Buijze, directeur Stichting Balans, 035-6099255/06-86889923, j.buijze@stichtingbalans.nl