Stichting Balans Soest en Soesterberg Stichting Balans Soest en Soesterberg

X

deel deze vacature project

Bestuur en directie

Balans is een stichting met een bestuur op afstand. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting. Het bestuur bestaat uit 7 leden die op vrijwillige basis bestuurlijk hun deskundigheid inzetten. Hoofdtaken van het bestuur zijn o.a. het vaststellen van inhoudelijk en financieel beleid en het controleren van de dagelijkse leiding. Het bestuur bestuurt conform de statuten, huishoudelijk reglement en het directiestatuut. Deze werkwijze voldoet aan de “Governancecode" besturen op afstand, opgesteld door de brancheorganisatie voor welzijnsstichtingen, de “MO groep”.

Beloningsbeleid bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur en een directie.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers
2. De directie van de stichting bestaat uit 1 directeur die bezoldigd wordt conform CAO welzijn

Het bestuur

 • controleert en beoordeelt de directeur;
 • stelt begroting en werkplan vast;
 • neemt kennis van periodieke voortgangsrapportages;
 • stelt beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen vast;
 • neemt kennis van inhoudelijke beleidsontwikkelingen.

Het bestuur van Balans kent maximaal 7 bestuursleden. Bestuursleden worden geworven op grond van relevante kennis en/of vaardigheden op gebied van het op afstand besturen van een professionele organisatie. De directeur is gemandateerd om op te treden als werkgever en bestuurder in de zin van de CAO.

Het bestuur van Balans

 • Ellen Huberts (voorzitter)
 • Jelle Baak (penningmeester)
 • Gerco Overeem (bestuurslid)
 • Bram Kruit (bestuurslid)
 • Jacquline de Zeeuw (bestuurslid)
 • Saskia van Alphen (bestuurslid)
 • Liesbeth van Eijndhoven (bestuurslid).

Directie

 • De leiding van Stichting Balans is sinds 1 januari 2017 in handen van Jan Buijze, directeur.